پروتکل های بهداشتی

در مجموعه راک اسکیپ روم تمامی پروتوکل های بهداشتی به صورت کامل رعایت میشوند و استفاده از ماسک برای تمامی پلیر ها الزامی است. همچنین پس از هر سانس محیط و المان های بازی با مواد ضد عفونی کننده، ضد عفونی میشوند.